Ogłoszenie nr 500012807-N-2017 z dnia 14-08-2017 r

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Informacje z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie nr 558578-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom „SENIOR+” w Międzyrzeczu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom „SENIOR+” w Międzyrzeczu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, krajowy numer identyfikacyjny 27816449900000, ul. ul. Sierpowa  38 , 43220   Świerczyniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 328 93 05, , e-mail gopsboj@op.pl, , faks 32 328 93 20.
    Adres strony internetowej (URL): gops.bojszowy.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
gops.bojszowy.pl/BIP/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38 43 -220 Świerczyniec, pok. nr 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom „SENIOR+” w Międzyrzeczu
Numer referencyjny: ZP.261.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na dzienny dom „Senior+” w Międzyrzeczu. W ramach zamówienia realizowane będą roboty: a) przygotowawcze, w tym: – ogrodzenie i oznakowanie placu budowy z zapewnieniem dojścia do szkoły remizy, – zorganizowanie zaplecza budowy, b) rozbiórkowe i demontażowe (wraz z utylizacją urobku) zbędnych elementów zagospodarowania, c) w zakresie przebudowy remizy, w tym: – budowa schodów zewnętrznych i fundamentów żelbetowych, – wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej, spawanej, a później malowanej, – montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych na wylanym wcześniej fundamencie, – roboty betonowe i zbrojeniowe przy rozbudowie klatki schodowej – nowe belki oraz płyty żelbetowe, – zamurowania istniejących otworów drzwiowych, – wykonanie nowych nadproży nad poszerzanymi otworami, – wznoszenie nowych ścian działowych murowanych, – wznoszenie nowej ściany zewnętrznej murowanej, – wykonanie sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach, – montaż nowych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, – montaż nowej stolarki okiennej i parapetów, – podniesienie posadzki w pom. I7, I8 oraz częściowo w I2 – położenie nowych płytek gresowych antypoślizgowych na podłogach wraz z cokolikiem, – wyrównanie istniejących ścian i sufitów – tynkowanie i malowanie w środku budynku i na zewnątrz przy rozbudowie, – montaż płytek ściennych w pomieszczeniach mokrych, – biały montaż, – montaż balustrady w klatce schodowej, – montaż belek stalowych stanowiących wymian pod wyłaz dachowy, – montaż klapy dymowej z funkcją wyłazu dachowego w klatce schodowej, – wyrównanie poziomu balkonu, – położenie płytek na balkonie, – montaż balustrady na balkonie, – obróbka blacharska balkonu, – montaż daszku wejściowego nad balkonem, – montaż rynny i rury deszczowej w nowej lokalizacji, – przebudowa instalacji wewnętrznych (wod-kan, elektr. wentylacji) oraz montaż instalacji odgromowej, d) w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: – wydzieleniu za pomocą farby na istniejącym terenie utwardzonym przynajmniej jednego miejsca postojowego, – wykonanie nowego chodnika szerokości 1,5m z kostki brukowej , – zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, – zapewnienie nadzoru realizowanego przez właścicieli sieci zewnętrznych, w przypadku przebudowy tych sieci lub ich kolizji z realizowanymi robotami, – zapewnienie uzyskania odbioru urządzeń ciśnieniowych i urządzeń dźwigowych przez UDT, – wykonanie prób szczelności instalacji hydraulicznych wraz z przygotowaniem protokołów, – sporządzenie protokołu z badania skuteczności wentylacji mechanicznej, – wykonanie badania jakości wody pod kątem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, – sporządzenie protokołu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, – sporządzenie protokołu rezystancji izolacji obwodów, – sporządzenie protokołu pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, – sporządzenie protokołu badania instalacji piorunochronnej, – odtworzenie kamieni granicznych w przypadku ich zniszczenia podczas robót, – opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, – opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, – opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, – oznakowanie i wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania dotyczące wykonania i obioru przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa, która stanowi Załącznik do SIWZ i obejmuje: – projekt budowlany wykonany przez BAKODESING STUDIO ARCHITEKTONICZNE, – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, branża: budowlana, sanitarna, elektryczna, – przedmiary robót (mające charakter pomocniczy), branża: budowlana, sanitarna, elektryczna. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za szkody osobowe i rzeczowe – obowiązującego przez cały okres prowadzenia robót objętych zamówieniem na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 750 000 PLN. Wykonawca zobowiązuje będzie do przedłożenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopii opłaconej polisy OC. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i zabudowane urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: – wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich, – wykonanie robót murarskich, tynkarskich i płytkarskich, – wykonanie robót dekarsko-blacharskich, – wykonanie robót rozbiórkowych, – wykonanie robót elektrycznych, – wykonanie robót sanitarnych, – wykonanie robót malarskich, – wykonanie robót nawierzchniowych.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45210000-2
45112700-2
45111200-0
45111291-4
45220000-5
45223200-8
45233200-1
45311000-0
45312311-0
45330000-9
45400000-1
45410000-4
45421130-4
45431000-7
45442100-8
45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: • I etap – do 20 grudnia 2017r. część dotycząca Dziennego Domu „Senior+” • II etap – do 31 marca 2018r. część dotycząca Placówki Wsparcia Dziennego Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: – wykonanie robót zbrojarskich i betoniarskich, – wykonanie robót murarskich, tynkarskich i płytkarskich, – wykonanie robót dekarsko-blacharskich, – wykonanie robót rozbiórkowych, – wykonanie robót elektrycznych, – wykonanie robót sanitarnych, – wykonanie robót malarskich, – wykonanie robót nawierzchniowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. Wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym okresie: roboty remontowe lub inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynków kubaturowych, o wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto. Przez „wykonał” należy rozumieć, że inwestycje zostały zakończone i odebrane protokołami końcowymi odbioru robót w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie. • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać, że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców w całej rozciągłości. 2. Dysponuje niżej wskazanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, ustawy pzp Wykonawca przedkłada:. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1. Kosztorysy ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami SIWZ. 2. Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy jedynie w niżej opisanych przypadkach: 1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności przerwania robót w wyniku napotkania w trakcie prowadzonych robót niezinwentaryzowanych instalacji lub niezinwentaryzowanego elementu konstrukcji, kolidujących z prowadzonymi robotami, o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót z uwagi na konieczność ich przebudowy, 3) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność usunięcia przeszkód nieuwzględnionych w opisie robót i dokumentacji uniemożliwiających kontynuację robót, 4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego, ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia, 5) wartości wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z protokołów konieczności na podstawie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

przedmiar GOPS BOJSZOWY

Przedmiar robót

SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIĘDZYRZECZE

PB OPIS – DZIENNY DOM POBYTU SENIORA

 

Architektura:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 11a 12 12a 13 13a 14 15 16 17 18 19 decyzja SL-1506_do_30-06-2017 SL-1697_do_31-07-2017 uprawnienia_

 

Instalacje elektryczne:

Bojszowy PRD E01_A4 E02_A3 E03_A3 E04_A4 E05_A3 E06_A4 E07_A3 E08_A3 E09_A4 E10_A4 E11_E4 E12_A4 E13_A4 E14_A4 E15_A4 E16_A4 KR suma06 OPIS i SPIS RYSUNKÓW Oświadczenie SP suma6 specyfikacja – roboty el wewn strona tytulowa-do wyslania zestawienie

 

Instalacje sanitarne:

IS01 IS02 IS03 IS04 IS05 IS06 IS07 IS08 IS09 IS10 Opis GOPS PW Strona tytułowa GOPS

 

 

 

 

Rejestr zmian: