Zarządzenie nr 1.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Placówek Wsparcia Dziennego.

Zarządzenie nr 2.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOJSZOWACH.

Zarządzenie nr 3.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem, Polityki ustalania celów i zadań oraz Procedury określającej sposób identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Zarządzenie nr 4.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania świadczeń pomocy społecznej w roku 2015.

Zarządzenie nr 5.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Zarządzenie nr 6.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury nadzoru, kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

Zarządzenie nr 7.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.

Zarządzenie nr 8.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji pracy Punktu Interwencji Kryzysowej.

Zarządzenie nr 9.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 2 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji pracy Punktu Konsultacyjnego .

Zarządzenie nr 10.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 9 styczeń 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zarządzania Ryzykiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Zarządzenie nr 11.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 12 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia rejestru ryzyk oraz matrycy ryzyka na rok 2015.

Zarządzenie nr 12.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 12 styczeń 2015 r. w sprawie wprowadzenia rocznego planu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach na 2015 rok określającego misje, cele i priorytety.

Zarządzenie nr 13.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 12 styczeń 2015 r. w sprawie wdrożenia procedury awansu wewnętrznego

Zarządzenie nr 14.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 16 luty 2015 r. w sprawie procedury postępowania z trudnym klientem oraz w sytuacjach zagrażania agresją ze strony klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach

Zarządzenie nr 15.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach

Zarządzenie nr 16.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach

Zarządzenie nr 17.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania profilaktycznych napojów dla pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach

Zarządzenie nr 18.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach

Zarządzenie nr 19.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu biblioteki zakładowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach

Zarządzenie nr 20.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: dostępu do informacji publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 21.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników.

Zarządzenie nr 22.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zadaniowego systemu czasu pracy

Zarządzenie nr 23.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad kierowania na szkolenia i ich oceny.

Zarządzenie Nr 25.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 31.08. 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3.120.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 30.12.2014 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Zarządzenie Nr 26.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 31.08. 2015 roku w sprawie  wprowadzenia Procedury postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 27.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 30.10. 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zarządzenie Nr 28.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 30.12. 2015 roku w sprawie inwentaryzacji kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Zarządzenie 29.120.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 31.12.2015w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt, Instrukcji w sprawie organizacji i działania składnicy akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach

Zarządzenie nr 1.021.2016 Kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach  z dnia  4 styczeń 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Placówek Wsparcia Dziennego Klub Młodzieżowy w Gminie Bojszowy

Zarządzenie nr 2.021.2016 Kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach  z dnia  4 styczeń 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Placówek Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej

Zarządzenie Nr 3.021.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 04.01. 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3.120.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach z dnia 30.12.2014 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach

 

Rejestr zmian: