Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wnioski mieszkańców Gminy Bojszowy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojszowach.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

 

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym „kartą tradycyjną”, lub

2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, lub publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji, zwanym „kartą elektroniczną”. 

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu

oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach:

https://gops.bojszowy.pl/bip/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw